Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

,


Clip mô phỏng ba giai đoạn của quá trình sinh nở tự nhiên


Tổng biên tập: Thầy thuốc ưu tú BS.Trần Sĩ Tuấn